18. januar 2022 heldagsmøte i utvalget
Femte utvalgsmøte omhandlet næringer og verdikjeder i Norge. Det ble avholdt korte presentasjoner om teknologi, kapitaltilgang og ev. markedsfriksjoner ved representanter fra Prosess21, HAV Group om grønn skipsfart, Fortum Oslo Varme om karbonfangst og -lagring og Norsk Hydrogenforum. Energi21 ble også omhandlet på møtet.

9. desember 2021 heldagsmøte i utvalget
Tema for fjerde utvalgsmøte var det offentlige virkemiddelapparatet og deres rolle i å fremme klimavennlige investeringer i Norge. Det ble avholdt en rekke korte møter med sentrale virkemidelaktører, herunder Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Investinor, Nysnø Klimainvesteringer, Eksfin og Gassnova. Deretter ble det gitt presentasjoner av den helhetlige gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet og områdegjennomgangen av støtteordninger på klimaområdet ved Menon Economics og Deloitte.

25. november 2021 heldagsmøte i utvalget
Tredje utvalgsmøte omhandlet det norske markedet for klimavennlige investeringer. Møtet åpnet med en innledning fra den norske forhandlingslederen på COP26 i Glasgow, Henrik Halgrim Eriksen, om sentrale prosesser og utfall av klimatoppmøtet. Deretter innledet Agathe Schjetlein og Kristian Ruth fra Finans Norge om EUs handlingsplan for bærekraftig finans og rapportering. Dag Svarstad fra Klima- og miljødepartementet innledet om klimakvotesystemet og de nasjonale CO2-avgiftene.

26. oktober 2021 heldagsmøte i utvalget
Tema for andre utvalgsmøte var internasjonale perspektiver på klimavennlige investeringer og hvilke relevante prosesser som foregår i EU. Anna Valero ved London School of Economics innledet om sentrale politiske rammevilkår for å fremme klimavennlige investeringer. Andrei Marcu fra The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition innledet om EUs politikk for klimavennlige investeringer, herunder om handlingsplanen for bærekraftig finans og klimakvotesystemet EU ETS.

14. september 2021 heldagsmøte i utvalget
Utvalget ble samlet for første gang til et oppstartsmøte, for å diskutere mandat, rammene for utvalgsarbeidet og definisjoner av sentrale begrep.