Regjeringen satt ned ekspertutvalget 11. august 2021 for å vurdere dagens rammevilkår og markedet for klimavennlige investeringer.

Ekspertutvalget skal blant annet vurdere om dagens samlede rammevilkår bidrar til et velfungerende marked for samfunnsøkonomisk lønnsomme klimavennlige investeringer. Videre skal de vurdere rammebetingelsene i Norge opp mot rammebetingelsene i andre land.

Det ble gjort justeringer i utvalgets sammensetning og mandat 30. januar 2022.

Ekspertutvalget avholdt innspillswebinar 28. januar 2022. Utvalget ønsker også skriftlige innspill. Det er en fordel om innspill sendes til sekretariatet så snart som mulig og før 15. mars 2022, for å være sikker på at utvalget får vurdert det.

Utvalgets rapport skal leveres innen utgangen av juni 2022.

Regjeringen har flere pågående prosesser og utvalg som jobber med klimautfordringene, inkludert Klimautvalget 2050 og Skatteutvalget.